Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโสกกล้า ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ประมาณ 108 กิโลเมตร ประวัติโรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโสกกล้า เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก