Untitled Document
ข้อกฎหมาย
วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
โหลด : [ 67 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
โหลด : [ 63 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
โหลด : [ 60 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
โหลด : [ 61 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
โหลด : [ 51 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
โหลด : [ 60 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
โหลด : [ 60 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โหลด : [ 58 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ 2562
โหลด : [ 58 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ 2553
โหลด : [ 59 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
โหลด : [ 60 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติ การ ศึกษา แห่ง ชาติ 2542 แก้ไข เพิ่มเติม 2562
โหลด : [ 58 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 2542 แก้ไข เพิ่มเติม 2553
โหลด : [ 60 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติ การ ศึกษา แห่ง ชาติ 2542 แก้ไข เพิ่มเติม 2545
โหลด : [ 59 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 2542
โหลด : [ 62 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-11
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โหลด : [ 62 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )