Untitled Document
ผู้บริหารสถานศึกษา
  นายสเกน สุทธิ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกล้า
  0844288110​
  sagan2517@gmail.com​

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นายสเกน สุทธิ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ครูชำนาญการพิเศษ
  0844288110​
  sagan2517@gmail.com​

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางเอื้อมพร สุทธิ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 
  081 799 6621
  auemponsutthi@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นายเติมพงษ์ โคตรชมภู
  ครูชำนาญการพิเศษ
 
  0803497784
  jiwart1@gmail.com

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นางสาวนันทนา คำภาพงษา
  ครูชำนาญการ
 
  093-3959439
  tang.nuntana.kumpapongsa@gmail.com

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  นางสาวธารทิพย์ ฉิมหลวง
  ครูชำนาญการ
 
  0812398946
  thathip2527@gmail.com

  นางสาวพรหมภัสสร พรมคำซาว
  ครูผู้ช่วย
 
  0851714066
  Pus126so@gmail.com

  นางสาวบัวลัย ลาวัลย์
  ครูอัตราจ้าง
 
  0637150340
  bualai_2528@icloud.com

  นางสาวอำภา น้อยตะวัน
  พนักงานราชการ
 
  0637473584
  ampanoytawan@gmail.com

  นางสาวพรพิมล คำมงคล
  ครูอัตราจ้าง(นอกงบประเมิน)
 
  080-1749989
  Pronpimol9989@gmail.com

  นางดวงรดา ภักดีราช
  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 
  093-3981754
  doungrada4590@gmail.com

  นายธราธร สากลาง
  นัการภารโรง